Veel gestelde vragen

De praktijk

Meer over het maken van een afspraak.

 • Een afspraak kan u telefonisch aanvragen of via de website boeken.
 • Er worden 15 minuten voorzien per afspraak. Gelieve dit te respecteren.
 • Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
 • Kom steeds tijdig naar uw afspraak.
 • Wij lossen een probleem graag ten gronde op en nemen bijgevolg graag de nodige tijd uit per probleem.
  Bespreek daarom op één consultatie slechts 1 of maximum 2 problemen. Indien u meerdere problemen wenst te bespreken, tracht dit dan aan het begin van het consult te melden.
 • Kijk vooraf welke medicatie u nodig heeft, zo kan uw arts u voldoende voorschrijven voor een langere periode. Voorschriften worden in principe niet telefonisch aangevraagd.
 • Breng steeds de juiste documenten voor arbeidsongeschiktheid van uw werkgever en van uw ziekenfonds mee, alsook een recent mutualiteitsklevertje.
 • Voor bijzondere onderzoeken (bijv. preoperatief onderzoek, ECG, verzekeringsonderzoek, spirometrie, heelkundige ingreep…) of een uitgebreider gesprek is meer tijd nodig. Gelieve in dat geval steeds telefonisch contact op te nemen met het secretariaat zodat we hier rekening mee kunnen houden.
 • Gelieve ons bij het niet kunnen naleven van een afspraak ons minstens 24 uur op de hoogte te brengen. Zo kunnen wij op het vrijgekomen tijdstip een andere patiënt verder helpen. Voor een niet nageleefde afspraak die niet werd geannuleerd, wordt een vergoeding aangerekend.

Houden jullie vrije raadpleging/consultatie?

 • Elke werkdag is er vrije raadpleging van 9u-10u, van 15u-16u en van 18u-19u. U heeft dan geen afspraak nodig en schuift aan in de wachtzaal van de dienstdoende arts. U wordt enkel verder geholpen wanneer u tijdig binnen de uren van de raadpleging arriveert.
 • Op drukke momenten organiseren we ook dubbele raadplegingen. U kan dan plaats nemen in de wachtzalen op beide verdiepingen.
 • Vrijdag is er géén avondraadpleging.
 • Tijdens de verlofperiodes wordt de vrije raadpleging overgenomen door een collega.

Komen jullie ook op huisbezoek?

 • Maak steeds zoveel mogelijk zelf een afspraak of kom naar de vrije raadpleging. Een huisbezoek is enkel voorbehouden voor mensen die te ziek zijn om naar de praktijk te komen.
 • Het werken in de consultatieruimte is zowel voor de arts als voor u voordelig: het dossier is bij de hand, er is meer materiaal ter beschikking, het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden. Daarnaast is een consult in de praktijk voor u aanzienlijk goedkoper.
 • Daarenboven vraagt een huisbezoek een grote tijdsinvestering van de arts.
 • Vraag uw huisbezoek bij voorkeur aan voor 10u. Huisbezoeken op een afgesproken uur kunnen niet: de arts komt in principe tussen 10 en 14 uur tenzij specifiek anders afgesproken.
 • In de mate van het mogelijke proberen we de huisbezoeken de dag zelf af te werken, maar we steeds geven de prioriteit aan dringende bezoeken.
 • U mag vragen naar de arts van uw keuze, doch op drukke dagen is het mogelijk dat een collega bij u langskomt.
 • Wij komen enkel op huisbezoek binnen deze regio (klik)

Kan ik terecht voor telefonische adviezen?

Telefoon is als communicatiemiddel met de praktijk onmisbaar om informatie in te winnen, om afspraken te maken of om huisbezoeken aan te vragen. Maar u hebt tijdens de raadpleging mogelijks reeds ondervonden dat telefoon zeer storend kan zijn. Daarom in ieders belang:

 • Beperk telefoneren zo veel mogelijk. Hou uw vraag steeds bondig. Voor niet dringende vragen en opvragen van uitslagen kan je de arts per mail bereiken.
 • Afspraken kan u ook online maken.
 • Indien u informatie door moet geven aan een arts, dan kan u dat steeds doorgeven aan de secretaresse zodat u de arts niet stoort tijdens de consultatie.
 • Telefoneer zo kort mogelijk om de telefoonlijn niet te lang bezet te houden.
 • Telefonisch kan geen correcte diagnose gesteld worden. Voor medisch advies dient u daarom steeds een afspraak te maken.

Kan ik telefonisch verlengvoorschriften of attesten aanvragen?

 • Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor een afspraak te maken bij een arts.
 • Uw arts kan enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid: vraag enkel wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
 • Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging. In principe worden er geen voorschriften op telefonisch verzoek geschreven. Uw arts voorziet steeds voldoende voorschriften tot aan de volgende controle. Kijk vooraf best even na wat u nodig heeft en noteer dit.
 • Naar aanleiding van een richtlijn van de Orde Der Geneesheren leggen wij geen voorschriften meer klaar vanaf 1/1/2015. Afhankelijk van uw gezondheidstoestand dient u minimum 2x/jaar op raadpleging te komen en het is de bedoeling om dan de nodige voorschriften aan de arts te vragen. Zit u toch in nood, dan kan u een omslag in onze brievenbus deponeren of aan de balie afgeven met daarin een klevertje van uw ziekenfonds én 1€. De volgende dag kan u uw voorschrift ophalen tussen 8 en 19u (vrijdag tot 18u) in de alfabetisch geschikte bakjes aan de balie binnenin het gebouw. Voorschriften blijven maximaal twee weken in de bakjes liggen. Deze maatregel werd genomen om de privacy te garanderen en om op een medisch verantwoorde manier te werken: uw arts dient elk dossier te bestuderen alvorens hij/zij een voorschrift aflevert.

Volgende attesten worden alleen na een consult afgeleverd :

 • Attesten voor werkonbekwaamheid en kinesitherapie.
 • Voorschriften voor antibiotica, slaapmedicatie en kalmeermiddelen.
 • Verwijzingen naar een specialist en voor radiologie.

Hoe kan ik mijn labo-resultaten verkrijgen?

 • Deze worden indien gewenst onder gesloten omslag klaargelegd in de (alfabetisch geschikte) bakjes (in de hal). Gelieve deze documenten zo snel mogelijk op te komen halen zodat de kast overzichtelijk blijft. Op het eind van elke tweede en vierde week wordt deze telkens weer leeg gemaakt.
 • Bloedgroepkaartjes worden verzameld aan het secretariaat. U kan deze daar elke ochtend ophalen. 

Algemeen

Wat is een Globaal Medisch Dossier (GMD)?

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts of huisartsengroep draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor éénmaal per kalenderjaar een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek, en dit per persoon. Dit bedrag  wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Dit is uiteindelijk kostenbesparend voor uzelf en voor de overheid. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij elke arts in onze praktijk: een gewoon verzekerde betaalt bij een consultatie dan respectievelijk 4 in plaats van 6€ remgeld.
Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.

Indien u 75 jaar of ouder bent, of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria en stelt u hiervan op de hoogte), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een huisbezoek.

Welke tarieven worden gehanteerd?

Alle artsen in de praktijk zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat zij zich houden aan de  afgesproken tarieven tussen artsen en ziekenfondsen. U kunt deze tarieven steeds opvragen bij ons of uw mutualiteit. Om van een maximale terugbetaling te genieten, dient u hetzelfde kalenderjaar een GMD afgesloten te hebben.

Wat is het sociale derde betalers systeem?

Bij de regeling sociale derdebetaler betaalt de patiënt enkel het remgeld. Dit bedrag is afhankelijk van uw statuut bij de mutualiteit (vb. OMNIO-statuut, statuut ‘chronisch ziek’,…). Hiervoor dient uw steeds uw identiteitskaart of mutualiteitsklever bij de hand te hebben.

Er kan gebruik gemaakt worden van dit systeem in volgende gevallen:

 • Patiënten met verhoogde tegemoetkoming of OMNIO statuut (code xx1/xx1)
 • Patiënten in een tijdelijke financiële noodsituatie.

Wat is een HAIO?

HAIO staat voor HuisArts-In-Opleiding. Dit is een gediplomeerd basisarts (7 jaar studie) die zich verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde gedurende 2 jaar. Dit is een noodzakelijke stap om erkend huisarts te worden. Om het huisartsenvak optimaal te leren wordt de HAIO ingeschakeld in alle aspecten van het werk: de HAIO heeft eigen spreekuren, doet huisbezoeken, wachtdiensten,… De HAIO werkt zelfstandig maar staat ten allen tijde onder supervisie van een praktijkopleider: dagelijks overleggen ze en bespreken ze casuïstiek, daarnaast is hij beschikbaar bij moeilijke problemen. Binnen onze praktijk is dr. Werner Van Peer officieel erkend door de FOD Volksgezondheid en aangesteld door de universiteitenkoepel als praktijkopleider.
De haio werkt aan dezelfde honoraria en aan dezelfde terugbetalingstarieven als de andere huisartsen en is uiteraard gebonden aan het beroepsgeheim zoals elke arts.
Bovendien moet de HAIO ook ‘seminaries’ volgen om de 14 dagen op dinsdagnamiddag.  Groepjes van een tiental HAIO’s werken hier rond een bepaald thema en bespreken de moeilijkheden die ze in de praktijk ondervinden.
Een HAIO blijft normaal gedurende één tot twee jaar in onze praktijk.

Onderzoeken

Wanneer moet ik nuchter komen?

U dient énkel nuchter te komen bij een (in principe) jaarlijks preventie-onderzoek vanaf de leeftijd van 50 jaar, ter bepaling van de cholesterol- en suikerspiegels.
‘Nuchter’  wil zeggen: vanaf 12 uur voor het onderzoek niet meer eten en enkel water of koffie/thee zonder melk en suiker drinken.

Ik denk dat ik een blaasontsteking heb, kan ik al iets doen?

Wanneer u een blaasontsteking vermoedt, kan u eventueel een potje urine meenemen. Belangrijk hiervoor is dat dit dagverse urine is (u kan deze 2u bewaren bij
kamertemperatuur, 24u bij 4-8°C) en dat u het middelste van de plas opvangt in een steriel potje (te verkrijgen bij de apotheker of in de praktijk). Instructies voor correcte afname vindt u
terug via deze link. Neem het potje nadien mee naar het consult. Lukt dit niet, probeer dan voldoende te drinken voordat u naar uw afspraak komt.